Хамтран ажилладаг системүүд

Picture

Хүний Нөөцийн WEB

Их, дээд сургуулиуд багш, мэргэжилтэн, ажилтнаа бүртгэх, мэдээллийг удирдах боломжтой хүний нөөцийн вэб юм.

Picture

U-Office

Энэхүү систем нь байгууллагын дотоод бүтцэд ажиллахад зориулагдсан, мэдээллийг түргэн шуурхай түгээх, авах, солилцох, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой систем юм.

Picture

Профессор, Багш

Онлайн элсэлтийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа, онлайн тооцоо, онооны жагсаалт, хөтөлбөр сонголт функцүүдийг автоматаар хийх боломжтой.

Picture

Эрдэм Шинжилгээний WEB

Их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээний мэдээллийг удирдах мэдээллийн систем юм.

Picture

Өөрийн Үнэлгээний WEB

Их, дээд сургуулиудын багш, ажилтны хийсэн ажил, бүтээлийг үнэн зөв үнэлэхэд зориулагдсан систем юм.

Picture

Оюутан

Оюутны энэхүү вэбээр ороод хичээл сонголт, хичээлийн хуваарь, номын сангийн мэдээлэл, дүнгийн мэдээлэл, дүн дээрх анализ, төлбөрийн мэдээлэл функцүүдийг ашиглаж болно.

Picture

Цахим сургалт

Их, дээд сургуулиудын сургалтанд зориулагдсан сургалтыг удирдах систем юм. Олон улсын LMS системүүдийн онцлогуудыг агуулсан.

Picture

E-Тестийн WEB

Онлайнаар тестийн шалгалт авах боломжтой вэб юм. Олон улсын тест авдаг системүүдийн оновчтой шийдлүүдийг тусгасан

Picture

Удирдагчийн WEB

Удирдагчийн вэб нь CLOUDUNIMIS системийг ашиглаж байгаа байгууллагын удирдах ажилтнуудын ашиглах вэб юм. Энэхүү вэбийг ашиглан статистик, нарийн мэдээлэл авах боломжтой.

Picture

Төгсөгчдийн Холбооны WEB

Их, дээд сургуулиудын төгсөгчдөд болон ажил олгогчдод зориулагдсан мэдээллийг хоёр чиглэлд удирдах систем юм.

Picture

Иргэний бүртгэлийн газар

Picture

Боловсролын үнэлгээний төв