Хамтран ажилладаг системүүд

Picture

Сургалтын Алба

CLOUDUNIMIS систем нь чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэж, мэдээллийн урсгалыг зөв удирдах, өдөр тутам хувьсан өөрчлөгдөж байгаа безнисийн орчинд хурдан дасан зохиоцох мэдээллийн систем юм

Picture

Эрдэм Шинжилгээний WEB

Их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээний мэдээллийг удирдах мэдээллийн систем юм.

Picture

MOOC

MOOC гэдэг нь Mongolian Open Online Course буюу Монголын нээлттэй, нийтийн, насан туршийн курсууд гэсэн санаачлагаар ажиллах вэб юм.

Picture

Номын Сан

Их, дээд сургуулиудын номын сангийн програм

Picture

E-Тестийн WEB

Онлайнаар тестийн шалгалт авах боломжтой вэб юм. Олон улсын тест авдаг системүүдийн оновчтой шийдлүүдийг тусгасан